Skip to the main content

competitiereglement

COMPETITIEREGLEMENT Bridgeclub Roken Pas (per 01-01-2018)

 

 1. Aanvang: speelmiddag 13.15 uur; speelavonden 19.30 uur. U dient 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
 2. Aantal spellen: speelmiddag 24 spellen; speelavonden 28 spellen. In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden  door de wedstrijdleider.
 3. Afberichten: Deze dienen te geschieden in het daarvoor bestemde register bij de wedstrijdleider.
  Telefonische afmeldingen (niet per E-mail) dienen zo spoedig mogelijk te geschieden, maar uiterlijk om:
  00 uur voor de maandagavond bij Mirjam van Schaik                    0229-504749
  wedstrijdleiders zijn:  Kees de Lange  (0228-562374)  of  Gert Tuin   (0229-245438)
  10.00 uur voor de woensdagmiddag bij Greet Petiet                           0229-273465
  of wedstrijdleider    Fred Couvee                                                                (0229-232215)
 4. Bij verhindering van een van de partners, wordt de andere partner

geacht te spelen  met een gelegenheidspartner, te bepalen door de wedstrijdleider.

Deze streeft daarbij zoveel als mogelijk naar een gelijkwaardige vervangende partner.

Indien nodig pleegt de wedstrijdleider vooraf daarover overleg.

De score van elk van de spelers is het behaalde resultaat of minimaal de eigen

gemiddelde score die behaald is in die cyclus.

Als de aanwezige speler er voor kiest een invaller mee te nemen, die geen lid is van

de vereniging, krijgt het paar de eigen gemiddelde score die behaald is in die cyclus.

 1. De systeemkaart: is verplicht voor alle spelers! Deze wordt aan de speeltafel, duidelijk ingevuld voor aanvang van het bieden en zonder enig commentaar overhandigd aan de tegenspelers.

Blanco systeemkaarten zijn bij de wedstrijdleider op aanvraag verkrijgbaar.

 1. De spelregels voor wedstrijdbridge (versie 1 september 2017) zijn onverkort van toepassing. Bij een sprongbod is de stopregel van kracht.

De alerteerregeling 2009 is van kracht Deze regeling staat vermeld op de website van de NBB of is na te vragen bij de TC..

 1. Indeling competitie: De indeling in de competitie geschiedt in lijnen naar speelsterkte in de volgorde: A,B, C,D, etc.

De wedstrijdleider streeft naar ongeveer gelijke groepen van in beginsel 14 paren; het aantal deelnemende paren is daarbij echter doorslaggevend. Indeling van 8 paren of minder op een speelavond moet daarbij zoveel als mogelijk worden vermeden.

 1. 8. Er promoveren/degraderen op basis van de einduitslag van iedere cyclus in principe steeds de bovenste 3 c.q de onderste 3 paren. De wedstrijdleider kan, i.v.m. de groepsgrootte van dit aantal afwijken.

Dit moet dan op de eerste avond van de cyclus worden medegedeeld of tussentijds,

indien dat noodzakelijk is geworden.

 

9     Na de laatste zitting van een cyclus wordt de eindscore bepaald door het gemiddelde

te nemen van de in die cyclus behaalde scores. De plaats in de lijn aan het eind van

die cyclus is bepalend voor de indeling in een hogere of lagere lijn bij aanvang van de

volgende cyclus, zoals bij de promotie / degradatieregeling is bepaald.
10. Indeling in een andere lijn. Indien nodig kan de wedstrijdleider het hoogst geplaatste

paar van een lijn (eventueel paren) in de naast hogere lijn indelen.

Indien er geen “topparen” beschikbaar zijn, kan de wedstrijdleider anders beslissen. Als score geldt dan de behaalde score op die  middag/avond met als

minimum het eigen gemiddelde.

Hetzelfde geldt voor het laagst geplaatste paar van een lijn (eventueel paren) die,

indien nodig, in de naast lagere lijn ingedeeld  kan worden. Als score voor de

betreffende cyclus geldt dan de behaalde score op die middag/avond met een

maximum van 55 % of het eigen  gemiddelde als dit hoger is.

Een paar dat in een hogere c.q. lagere lijn speelt kan in overleg met de wedstrijdleider,

van te voren aangeven of er dan buiten mededinging in belang van de club wordt

gespeeld.

 1. 11. Afwezigheid:

a.)Bij de eerste keer afwezigheid van een paar, krijgt dat paar een score gelijk aan

de eigen gemiddelde score, die uiteindelijk is behaald in die cyclus, voor zover het

paar wel aanwezig is geweest. Bij de tweede keer het eigen gemiddelde, minus 5%

Bij de derde en alle volgende keren, het eigen gemiddelde minus 10%.

(NB: De computer geeft dit  van week tot  week cumulatief weer)

b.)Buiten mededinging (BM):

Een paar kan aan de wedstrijdleider verzoeken of men een hele cyclus als

paar BM kan spelen.       Daarbij worden twee vormen van BM onderscheiden:

 • de overmacht situatie: uitsluitend in geval van ziekte, van werk of van

familie omstandigheden. Dit in overleg met de wedstrijdleider voor één cyclus. In overleg met het bestuur en de wedstrijdleider kan besloten worden dat dit geldt voor meerdere cycli in de competitie.  Deze beslissingen kunnen zowel voor als achteraf worden genomen, doch wel
tijdig in verband met de indelingen van de competities.

 • In alle andere situaties dan 1, waarbij 50% of meer van de sessies binnen een cyclus niet zal worden gespeeld.

In overleg met de wedstrijdleider kan dit slechts eenmaal per  competitie.  Hierop bestaat geen uitzondering.

c.)Bij afwezigheid van één der partners krijgt men de score, behaald door de wel  aanwezige partner, die door de  wedstrijdleider, overeenkomstig dit reglement,

gekoppeld is aan ‘n gelegenheidspartner.(zie ook art. 4)

Voor de promotie/ degradatieregeling tellen de voor het  paar aldus genoteerde

scores, ongeacht hoe vaak het paar in die cyclus heeft samengespeeld.

 1. Nieuw tot de club toegetreden paren en nieuw in de club gevormde paren worden

door de wedstrijdleider ingedeeld in de lijn, waar deze volgens zijn/haar inzichten qua

speelsterkte thuishoren.
13. De club kent enkele soorten competities:

 • De wintercompetities voor de maandagavond- en de woensdagmiddagsessies.
  Om in aanmerking te komen voor het Winterkampioenschap telt het totale gemiddelde percentage van de wintercompetities behaald in de A-lijn met de eigen partner, waarbij ook steeds in die lijn moet zijn gespeeld en voor minimaal 75% van alle speelavonden/middagen.
 • De individuele zomercompetities op de maandagavond en woensdagmiddag, volgens het “ladder” principe. Indeling in de lijnen geschiedt op basis van de competitiestand, waarbij men per sessie niet meer dan 1 lijn kan stijgen of dalen. Speelt men met een gelegenheidspartner, dan geldt de stand van de hoogst geplaatste speler. Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap dient men minimaal 60% van het aantal zittingen te hebben gespeeld. Voor de eindstand tellen de hoogste scores van het aantal zittingen dat men minimaal moet hebben gespeeld. De overige scores vervallen.

c.) een of meerdere nog nader vast te stellen andere vormen van competities, b.v een                  butler- of viertallencompetitie.

 1. In geval van arbitrage aan tafel. dient men de beslissing van de arbiter te accepteren.

Aan tafel gaat men niet in discussie met de arbiter. Indien men het oneens is met de

beslissing van de arbiter kan een paar binnen 30 minuten na afloop van de sessie, een

protest indienen. Het protest wordt steeds door de wedstrijdleider via het bestuur

voorgelegd aan een commissie van 3 arbiters, samen te stellen door het
bestuur. Dit, inclusief uitspraak op protest, dient te geschieden binnen een cyclus.

 1. De technische commissie, of bij diens afwezigheid een door het bestuur aan te wijzen

wedstrijdleider, stelt uiterlijk in de maand augustus van ieder jaar, het schema op van

alle competities, incl. drives en eventuele bijzondere bridge-activiteiten.

 

Overwegingen: in de TC vergadering besproken wijzigingen:

 1. Percentage aanwezigheid i.v.m. winterkampioenschap

In de vergadering kwam naar voren, dat maar weinig paren (4) de norm van 75 %

gezamenlijke aanwezigheid haalden. Dit percentage wijzigen werd minder wenselijk geacht. Misschien is dit een oplossing c.q. tevens aanmoediging om ook deze drives te bezoeken (Kerst- en Paasdrive,Ruitenboer

 1. Partner invaller buiten de club altijd BM.

Aangepast in art. 4

 1. Partner binnen club voor aanvang zitting BM aanvragen.

Wellicht niet nodig  gezien de onderstaande aanpassing.

…..De score van elk van de spelers is het behaalde resultaat of minimaal de eigen

gemiddelde score die behaald is in die cyclus.

Aangepast in art. 4 laatste alinea

 1. Hogere lijn min. Eigen gemiddelde, lagere lijn max. 55% of eigen gemiddeld

Aangepast in art. 10

 

BM in belang van de club

Deze afwezigheid wordt door het rekenprogramma niet beoordeeld als afwezigheid, die betrekking heeft op de aftrekpercentages, zoals vermeldt in artikel 11a

!!!! Is deze alinea wel nodig i.v.m. de voorzieningen, die in het bovenstaande gedeelte worden genoemd.

Andere artikelen

Competitiereglement

Inhoud: A. Competitiereglement B. Gedragsregels C. Statuten COMPETITIEREGLEMENT: B.C.  Roken...

15/02/2021 - Jaco van Beek

Uitslagen 2020

Gert Tuin heeft voor ons de uitslagen van de Stepbridge competities van 2020 verzameld en er...

28/01/2021 - RS

Overlijden Peter Schoenmaker

Het bestuur is vanmiddag op de hoogte gebracht van het overlijden na een kort ziekbed van ons...

21/11/2020 - Jaco van Beek